კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

პროგრამის სახელწოდება: კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

პროგრამის განხორციელების ადგილი: სსიპ კოლეჯი ,,იბერია“,

მის: ქ. ქუთაისი, ზურაბ ანჯაფარიძის  ქ. N61

პროგრამის ხელმძღვანელი:  იაზონ დანელია

სარეგისტრაციო ნომერი – 06112-პ

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია კომპიუტერულ ქსელსა და სისტემებში / Secondary Vocational Qualification in Computer Network and Systems;

 

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს კომპიუტერის აპარატურულ-პროგრამული უზრუნველყოფის, მცირე ზომის ქსელების ორგანიზებისა და გამართვის, ბაზისური სერვერული სერვისების ადმინისტრირების უნარ-ჩვევებს; აქვს სფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.

სწავლის შედეგები:

კურსდამთავრებულს  შეუძლია:

 • სერვერული ინფრასტრუქტურის გამართვისთვის საჭირო პროცედურების აღწერა;
 • Windows და Linux სერვერული ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია;
 • ცენტრალური დირექტორიების სერვისების (Directory Service) ბაზისური ადმინისტრირება;
 • ქსელური მისამართების მართვის სისტემის (DHCP) ბაზისური ადმინისტრირება;
 • დომეინური სახელების სერვერის (DNS) ბაზისური ადმინისტრირება;
 • ფაილური და ბეჭვდის სერვერის ბაზისური მართვა;
 • სერვერის  ვირტუალიზაციის ტექნოლოგიის ბაზისური გამართვა.
 • Linux-ის საინსტალაციო პაკეტების მართვა;
 • Linux-სა და UNIX-ს ოპერაციული სისტემების ბრძანებების გამოყენება;
 • Linux-ის ფაილური სისტემის მართვა;
 • კომპიუტერული ქსელის ფიზიკური და ლოგიკური ტოპოლოგიის ბაზისური გამართვა;
 • სტატიკური მარშრუტის კონფიგურირება;
 • დინამიური მარშრუტიზაციის ბაზისური კონფიგურირება;
 • კომუტატორის ბაზისური კონფიგურირება;
 • ვირტუალური ლოკალური ქსელის ბაზისური კონფიგურირება.

დაშვების წინაპირობა:  სრული ზოგადი განათლება

მოტივაციური გასაუბრება

მოცულობა:

ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის: 90  კრედიტი

არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვის: 120  კრედიტი

ხანგრძლივობა:

ქართულენოვანი სტუდენტებისთვის:  18  სასწავლო თვე

არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის:   25  სასწავლო თვე

,,კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო საკუთრებაში მყოფ კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციის ტექნოლოგიები, მცირე და საშუალო ზომის საოფისე ქსელებში კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების ტექნიკოსად, რომლის მოვალეობებშიც შედის კომპიუტერული სისტემების აპარატურულ-პროგრამული და ქსელური სერვისების გამართვა-ადმინისტრირება.

ეკონომიკური სახეების ეროვნულ კლასიფიკატორებთან შესაბამისად კურსდმთავრებული შესაძლებელია დასაქმდეს:

სექცია J – ინფორმაცია და კომუნიკაცია
62.02.0 საკონსულტაციო საქმიანობები კომპიუტერული ტექნოლოგიების დარგში;
62.03.0 კომპიუტერული საშუალებების მართვის საქმიანობები;

დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO):  3513 Computer Network and Systems Technicians

 1. პროგრამაზე რეგისტრაციის მიზნით პირი გადის ავტორიზაციას სარეგისტრაციო სისტემაშიemis.ge და რეგისტრირდება აპლიკანტად.
 2. სარეგისტრაციო სისტემაში აპლიკანტის პერსონალური მონაცემები გროვდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 17 თებერვლის ნN11/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ,,პროფესიული განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის შექმნისა და ადმინისტრირების წესის და პირობების“ მე-15 მუხლით განსაზღვრულ ფარგლებში და ასევე, მასზე ვრცელდება XIVთავით განსაზღვრული წესები – სისტემის უსაფრთხოებასა და სისტემაში არსებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით.
 3. აპლიკანტთა რეგისტრაცია ხორციელდება მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დადგენილ ვადაში.
 4. რეგისტრაციისას აპლიკანტი უფლებამოსილია აირჩიოს არაუმეტეს 3 სასურველო პროგრამა.
 5. რეგისტრაცია დასტურდება აპლიკანტის ელექტრონულ ფოსტასა და მობილური ტელეფონის ნომერზე ერთჯერადი კოდის გაგზავნით. შევსებული მონაცემები მისთვის ხელმისაწვდომია ინდივიდუალური ანგარიშის მეშვეობით.