მისია

კოლეჯის მისია

სსიპ კოლეჯი „იბერია“ არის ქართულ (ევროპულ) საგანმანათლებლო სივრცეში მოქმედი რეგიონული მრავლაპროფილური პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მისიას წარმოადგენს გაცნობიერებული და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღების უნარის მქონე, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა, მათი უნიკალური ინდივიდუალური თავისებურებების წახალისება და განვითარების ხელშეწყობა.

კოლეჯი, საქართველოს დინამიური შრომითი ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, პროფესიული განათლების საფეხურებზე ამზადებს მაღალკვალიფიციურ, კონკურენტუნარიან სპეციალისტებს და ქმნის და ავრცელებს ახალ ცოდნას.

სსიპ კოლეჯი „იბერია“ აცნობიერებს რა მის სოციალურ პასუხიმგებლობას, თავის და საზოგადოებრივ საქმიანობებში ჩართულობით ხელს უწყობს იმერეთის რეგიონის პროფესიულ, კულტურულ, სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას.