კოლეჯის ისტორია

სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,iberia“ ჩამოყალიბდა 2006 წელს ქუთაისის კერვისა და მოდელირების ლიცეუმის რეორგანიზაციის საფუძველზე, განხორციელდა ამორტიზებული შენობა-ნაგებობებისა და მატერიალური ბაზის სრული რეაბილიტაცია, დაწესებულება აღიჭურვა თანამედროვესტანდარტების შესაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და მოწყობილობებით. დღევანდელი მდგომარეობით სასწავლებელი დარეგისტრირებულია, როგორც სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,იბერია“.
კოლეჯი ამზადებს სპეციალისტებს ბიზნესისა და ადმინისტრირების, წარმოება-გადამუშავების, არქირექტურა-მშენებლობის, მომსახურება-სერვისის მიმართულებებზე სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით: მემცენარე, მეფუტკრე, კონდიტერი, მზარეული, ბუღალტერი, კონსულტანტ-გამყიდველი, ოფისის მენეჯერი, სასტუმრო საქმისმწარმოებელი, რესტორნის სერვის მენეჯერი, კომპიუტერული გრაფიკოსი, ინფორმაციული ტექნოლოგი, ელექტრიკოსი, ფილამწყობი, მღებავი, თაბაშირმუყაოს სპეციალისტი, გაზმომარაგების სისტემის მემონტაჟე, ზეინკალ-სანტექნიკოსი, ავტომობილის შემკეთებელი ელექტროტექნიკოსი, სავალი ნაწილის ტექნიკოსი, ძრავის შემკეთებელი, ავტომობილის ზეინკალი, დურგალი, სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსი, შემდუღებელი, სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი, თმის სტილისტი.2007 წლიდან კოლეჯს დაექვემდებარა ბაღდათის პროფესიული სასწავლებელი, როგორც ფილიალი.ბაღდათის რეგიონის გეოგრაფიული მდებარეობის, ბუნებრივი რესურსებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნათა გათვალისწინებით აღნიშნულ ფილიალში სტუდენტთა სწავლება ხორციელდება მემცენარის, მეფუტკრის, ავტომობილის ზეინკლის, ავტომობილის შემკეთებელი ელექტროტექნიკოსის, სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის, კომპიუტერული გრაფიკოსის, ელექტრიკოსის, ბუღალტრისა და თმის სტილისტის პროგრამებზე.