მისია

სსიპ კოლეჯი ,,იბერია“ არის ქართულ (ევროპულ) საგანმანათლებლო სივრცეში მოქმედი რეგიონული მრავლაპროფილური პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლის მისიას წარმოადგენს გაცნობიერებული და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მიღების უნარის მქონე, მაღალკვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა, მათი უნიკალური ინდივიდუალური თავისებურებების  წახალისება და განვითარების ხელშეწყობა.

კოლეჯი, საქართველოს დინამიური შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად,  ამზადებს მაღალკვალიფიციურ, კონკურენტუნარიან სპეციალისტებს და ქმნის და ავრცელებს ახალ ცოდნას.

სსიპ კოლეჯი ,,იბერია“ აცნობიერებს რა თავის სოციალურ პასუხიმგებლობას, საზოგადოებრივ საქმიანობებში ჩართულობით,  ხელს უწყობს იმერეთის რეგიონის პროფესიულ, კულტურულ, სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას.

ხედვა

2024 წლისათვის კოლეჯი ,,იბერია“ არის ღია ტიპის ორგანიზაცია ყველა დაინტერესებული მხარისათვის, რომელიც დამსაქმებლების საჭიროების ანალიზზე დაყრდნობით ახორხიელებს დასაქმების მაძიებელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას და ამით ხელს უწყობს იმერეთის მხარის ეკონომიკურ   წინსვლას. კოლეჯი ასწავლის და სწავლობს, ზრდის თაობებს, თავადაც იზრდება და ვითარდება მათთან ერთად, სოციალური ინკლუზიით, ინდივიდის პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობით ახდენს ახალი ცოდნის გენერირებას და უწყვეტ რეჟიმში მიწოდებას. ქმნის და ავითარებს თანამედროვე სასწავლო, სამუშაო და რეკრეაციულ ინფრასტრუქტურას, ფინანსურად მდგრადია, იზიდავს და ინარჩუნებს მაღალკვალიფიციურ ადამიანურ რესურსს. კოლეჯი ახორციელებს მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლის აქტიურ მხარდაჭერას, ასევე ინტერნაციონალიზაციის პროცესში აქტიური ჩართულობა საშუალებას აძლევს უზრუნველყოს აკადემიური და სტუდენტური მობილობა.

სტრატეგიული განვიარების გეგმა