მისია

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის ,,იბერია“ მისიაა მაღალხარისხიანი სასწავლო პროდუქტის და მომსახურების მიწოდება, რომელიც სტუდენტის/კლიენტის მოლოდინს ყოველთვის აჭარბებს საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“ არის ჩვენი საზოგადოების ნაწილი,რომლიც თავისი საქმიანობით ხელს უწყობს ქვეყნის განვითარებას და წინსვლას, შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სტუდენტს უყალიბებს პროფესიულ უნარ-ჩვევებს და ამზადებს მაღალკვალიფიციურ, კონკურენტუნარიან კადრს; ეხმარება მაძიებელს პროფესიის სწორად შერჩევაში, შედეგზე ორიენტირებულ სწავლასა და კარიერული განვითარების გზების დაგეგმვაში; განუწყვეტლივ ზრუნავს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სწავლების მაღალი ხარისხის მიღწევაზე; არის კონკურენტუნარიანი ქვეყნის განვითარების თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად, ითვისებს ახალი პროფესიებს და ახორციელებს შესაბამის პროგრამებს.

საზოგადოებრივი კოლეჯი „იბერია“ დაფუძნებულია უძველეს ქართულ საგანმანათლებლო ტრადიციებზე, ევროპული განათლების პრინციპებზე და საზღვარგარეთის მოწინავე კოლეჯებთან ურთიერთობის და მობილობის გზით ხელს უწყობს საქართველოს პროფესიული განათლების ინტეგრაციას მთელ მსოფლიოში.

ხედვა

სსიპ-საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,იბერია“ იყოს ერთ-ერთი დიდი და წარმატებული პროფესიული სასწავლო დაწესებულება საწართველოში. მისი კურსდამთავრებული გახდეს უპირატესი არჩევანი მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ხელი შეუწყოს კურსდამთავრებულთა მსოფლიო საზოგადოებაში ინტეგრირებას და წარმატებით დამკვიდრებას.