ქუთაისი

სერვისი და სერვირება

სასერტიფიკატო კურსის სახელწოდება: სერვისი და სერვირება

პროგრამის მიზანი:  პროგრამის მიზანია,  მოთხოვნების გათვალისწინებით, მოამზადოს და შრომის ბაზარს შესთავაზოს სარესტორნო მომსახურების კვალიფიციური კადრი, რომელიც შეძლებს კვების ობიექტის მომსახურებას უახლესი სტანდატრტების შესაბამისად.

სწავლის შედეგები:

  1. ღონისძიებების სათანადო აღჭურვილობითა და ინვენტარით მომსახურება, სამუშაო პროცესის კონრტოლი;
  2. სტანდარტების შესაბამისად სერვირება/სერვისის ტიპების აღწერა;  საუზმის,  ლანჩის, ვახშმის, საღამოს,  ა ლა კარტის სერვირების წესების შესაბამისად  განხორციელება;
  3. სტუმრის მომსახურებისათვის ძირითადი ფორმების აღწერა;  ფრანგული, ინგლისური, რუსული სერვირებისა და  მომსახურების მეთოდების დადგენილი სტანდარტის შესაბამისად გამოყენება;
  4. მენიუს სახეობების გარჩევა და მენიუს შედგენა;
  5. სტუმრის მიღება-განთავსება; სტუმრის მიღება წესების დაცვით სტუმრის შეხვედრა, მაგიდასთან განთავსება, მიმტანის მიერ სტუმრის მომსახურების ხარისხის მონიტორინგის გაწევა;
  6. შეკვეთის მიღება; სტანდარტის შესაბამისად  მომზადების დროის, მირთმევის ფორმასა და ტემპერატურის მაჩვენებლის განსაზღვრა;
  7. შეკვეთის შესრულება; სტანდარტის შესაბამისად, თანმიმდევრობის დაცვით,  შეკვეთის (წინასწარი შეკვეთის) მიღება;
  8. ნომერში მომსახურება; შეკვეთის მიღება და ნომერში შესვლის სტანდარტების დაცვით მომსახურება;
  9. ქვითრის წარდგენა და ანგარიშსწორება;
  10. სპეცმომსახურება:  შშმ პირთა, ბავშვებისა და მოხუცებულების  ნაციონალური თავისებურებების გათვალისწინებით.

პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია  ყველა დაინტერესებულ სრულწლოვან პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში შეიძინოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები სარესტორნო მომსახურების სფეროში და დასაქმდეს აღნიშნული მიმართულებით.

სწავლის ხანგრძლივობა:  208 საათი; 13 კვირა.

კურსის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია ღონისძიებების სათანადო აღჭურვილობითა და ინვენტარით მომსახურება, სერვირება, მენიუს შედგენა, სტუმრის მომსახურებისათვის ძირითადი ფორმების გამოყენება, სტუმრის მიღება-განთავსება, შეკვეთის მიღება, შეკვეთის შესრულება, ნომერში მომსახურება, ანგარიშსწორება და სპეცმომსახურება.