კოლეჯი აცხადებს მიღებას შემდეგ სადიპლომო პროგრამებზე:

ბუღალტრული აღრიცხვა – ქუთაისი, ბაღდათი
ელექტროობა – ქუთაისი, ბაღდათი;
სამკერვალო წარმოება – ქუთაისი, ბაღდათი;
თმის მომსახურება – ქუთაისი, ბაღდათი;
ინფორმაციის ტექნოლოგია – ქუთაისი;
კომპიუტერული ქსელი და სისტემები – ქუთაისი;
კულინარიის ხელოვნება – ქუთაისი;
სარესტორნო მომსახურება – ქუთაისი;
ხის მხატვრული დამუშავება – ქუთაისი;
სასტუმრო მომსახურება –  ქუთაისი, არაინტეგრირებული;
სასტუმრო მომსახურება – ქუთაისი, ინტეგრირებული, რაც გულისხმობს საბაზო განათლების მქონე პირებისთვის პროფესიის შესწავლის პარალელურად სრული ზოგადი განათლების მიწოდებას და ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოს მეოთხე დონის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას, რომელიც სრულდება ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან გათანაბრებული დიპლომის გაცემით.